Wynagrodzenie za pracę majątkiem wspólnym – 5 rzeczy, o których warto pamiętać

Katarzyna Skowrońska | Komentarze (0)

Wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład wspólnego majątku wspólnego.

Wydaje się to oczywiste i zrozumiałe. Ale nawet dość jasno z pozoru sformułowany przepis może budzić wątpliwości.

Warto tu pamiętać, iż:

1/ pojęcie „wynagrodzenie” należy jednak rozumieć szeroko. Nie chodzi tylko o wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Źródłem tego wynagrodzenia mogą być także umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło)

2/ „pomimo braku wyraźnego unormowania przyjmuje się, że tak jak wynagrodzenie za pracę należy traktować świadczenia, które w rodzinie spełniają taką samą funkcję ekonomiczną, a więc emeryturę czy rentę inwalidzką.” – tak właśnie stwierdził NSA w uzasadnieniu jednego ze swoich orzeczeń.

3/ w przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mowa jest o pobranym wynagrodzeniu. Z tego wynika, iż wierzytelność z tego tytułu nie wchodzi w skład majątku wspólnego (o tym, czy wynagrodzenie będzie wchodzić w skład majątku wspólnego czy też nie, decydować będzie data jego pobrania). Jeśli praca była świadczona zanim powstała wspólność ustawowa, ale wynagrodzenie zostało pobrane już po tym, jak wspólność ustawowa powstała, pieniądze te będą wchodzić do majątku wspólnego.

4/ „wynagrodzenie za pracę” to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także składniki dodatkowe – np. premie.

5/ do wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów kodeksu nie „wliczają się” nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (chodzi tu np. o nagrody za wybitne osiągnięcia, nagrody uzyskane w konkursach

Nagrodami za osobiste osiągnięcia, o jakich mowa w art. 33 pkt 9 kro, są nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach. Nie są natomiast nagrodami w tym sensie świadczenia pieniężne w postaci specjalnego dodatkowego wynagrodzenia, takie jak tzw. trzynasta pensja, należności za sporządzenie bilansu, wynagrodzenie za dodatkowa pracę i innego rodzaju premie, jakie może otrzymać pracownik (np. za oszczędność paliwa, materiału, produkcję bez braków), czyli pracownicze nagrody specjalne. – tak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24.03.1975r., sygn. akt III CRN 3/75.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: