Podział majątku: czy zawsze „pół na pół”?

Katarzyna Skowrońska | 29 września 2014 | Komentarze (1)

Podział majątku wspólnego „pół na pół” to zasada.

Ale nie oznacza to, iż tak musi być zawsze. W sprawie o podział wspólnego majątku każda ze stron może wnosić o to, aby sąd inaczej ustalił te udziały we wspólnym majątku.

Nie jest to jednak łatwe do uzyskania, a taki wniosek musi zostać wyraźnie sformułowany – i to już w postępowaniu przed sądem I instancji. Ponadto ten, kto z takim wnioskiem występuje, musi swoje twierdzenia udowodnić.

Ale odpowiadając na pytanie, kiedy sąd będzie mógł taki wniosek uwzględnić  i orzec np. iż po rozwodzie jedna strona ma udział w majątku w wysokości 30%, a druga aż 70% trzeba pamiętać, że:

[kliknij aby kontynuować…]

W skład wspólnego majątku wchodzą nie tylko dom czy mieszkanie, samochód i oszczędności w banku.

(choć i w takich – wydawałoby się nieskomplikowanych sytuacjach – nic nie jest oczywiste)

Często zdarza się, iż do wspólnego majątku wchodzi coś jeszcze.

Na przykład udziały w spółce z o.o.

A wtedy pojawiają się już większe wątpliwości.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ani nawet kodeks postępowania cywilnego) wszystkich wątpliwości nie wyjaśnia, trzeba więc będzie dodatkowo szukać informacji i przepisów w kodeksie spółek handlowych.

W kwestii udziałów w spółkach, wchodzących w skład majątku wspólnego wypowiadał się też nie raz Sąd Najwyższy. Przeczytaj zatem jedno z ważniejszych orzeczeń w tej kwestii:
Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego w art. 183[1] k. s. h. zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączjącego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

(Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt : II CSK 349/2012)

[kliknij aby kontynuować…]

Księga wieczysta. Skąd wziąć odpis?

Katarzyna Skowrońska | 07 lipca 2014 | Komentarze (0)

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego.

Pozostaje pytanie skąd taki odpis się bierze?

Do niedawna odpowiedź brzmiała:  należy udać się do Wydziału ksiąg wieczystych w sądzie.

Ale : właśnie TERAZ, z początkiem lipca weszła  w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dzięki temu będzie (mam nadzieję:) ) prościej i nowocześniej.

MOŻNA będzie już wnioski o wydanie odpisu składać w formie elektronicznej.

Ale to jeszcze nie wszystko.

Po wejściu w życie tej nowelizacji odpis księgi wieczystej można … wydrukować samemu w domu!

Na stronie internetowej można będzie wybrać dokument, który chcemy pozyskać.

[kliknij aby kontynuować…]

Pytanie na pierwszy rzut oka pytanie może wydawać się oczywiste.

Ale jak się w to wgłębić to tak wcale nie jest.

Oczywiście podziałowi podlega majątek wspólny. (a więc nie podlegają majątki osobiste każdego z małżonków)

Ale ustalenie tego, co w skład majątku wchodziło nie jest wcale takie proste.

A już na pewno jest bardzo trudne, jak podział majątku następuje po kilku/kilkunastu latach.

Bo w tym czasie wszystko się może zdarzyć.

A byli małżonkowie są niestety czasem wobec siebie złośliwi…

I celowo, także po rozwodzie, a więc już po ustaniu wspólności ustawowej  pozbywają się rzeczy, które są w ich posiadaniu, ale w dalszym ciągu stanowią współwłasność małżeńską(myśląc przy tym, iż jak rzecz np. zniszczą lub „pozbędą się” jej w jakikolwiek inny sposób to już problem rozwiązany). Nie mówiąc o tym, iż dość często małżonkowie żyją sobie zupełnie osobno przez kilka lat przed rozwodem, a i nierzadko pozostają wtedy w innych, nieformalnych związkach…

A tak łatwo wcale nie jest.

Sąd w sprawie „działowej” ustala co wchodziło w skład majątku wspólnego.

Jeszcze trudniej jest, jeśli chodzi  o ustalenie wartości poszczególnych składników.

Bo najczęściej każda ze stron postępowania widzi to inaczej.

Oczywiście – gdy chodzi o nieruchomość, prawie zawsze konieczna będzie opinia biegłego.

Większym problemem bywa często ustalanie wartości innych składników   -  bo w dacie rozwodu taki np. samochód może przecież mieć zupełnie inną wartość niż w dacie, kiedy sąd będzie wydawał postanowienie…

O tym będzie przynajmniej kilka wpisów.

 

Spraw sądowych np. o podział wspólnego majątku/zniesienie współwłasności/ dział spadku  nie należy odwlekać w czasie. Innych spraw też nie należy odwlekać.  Może nawet jeszcze bardziej nie należy odwlekać, bo  niektórych sprawach cywilnych może dojść np. do przedawnienia roszczenia.

(Z wielu powodów, o których była i jeszcze będzie mowa współwłasność np. nieruchomości nie jest najbardziej pożądaną sytuacją)

Ale nie zawsze się o tym myśli. A potem … Potem różnie bywa.

Jedno z byłych małżonków się wyprowadza i ślad po nim ginie. Może wyjechał za granicę? Może mieszka teraz na drugim końcu Polski? A może przeciwnie – żyje sobie spokojnie gdzieś całkiem niedaleko?

A były mąż czy żona zostaje we wspólnym domu i nie ma środków na jego utrzymanie, a sprzedać przecież całej nieruchomości nie może.

Nieruchomość odziedziczyło kilka osób i przez lata współwłasność nikomu nie przeszkadzała, ale po kilku latach jednak większość współwłaścicieli doszła do wniosku, że czas tę współwłasność zakończyć, ale okazało się, iż z jednym ze współwłaścicieli od lat nikt nie miał kontaktu.

Mało przyjemna sytuacja. Na szczęście jednak nie zupełnie beznadziejna.

W sprawach sądowych sąd może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Nie jest to jednak takie proste.

Aby sąd w sprawie sądowej takiego kuratora dla „osoby nieznanej z miejsca pobytu” ustanowił, trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony  nie jest znane.

Na pewno nie wystarczy po prostu napisać „nie wiem, gdzie mój były mąż/była żona/ wujek Henryk czy ciocia Matylda  teraz mieszka”…

To zdecydowanie za mało.

Przepis art. 144 k.p.c.  posługuje się sformułowaniem „uprawdopodobni” .

Każda sytuacja jest tu inna.

(uwaga: w sprawach rozpatrywanych w trybie nieprocesowym - a do takich właśnie należą sprawy o dział spadku czy zniesienie współwłasności  sądy w o wiele większym zakresie działają „z urzędu” niż w sprawach procesowych”- art. 144 w związku z art. 510 k.p.c.)

Ale muszę powiedzieć, iż to „uprawdopodobnienie” nie jest wcale takie proste.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie:

„Norma art. 144 k.p.c. stanowi, że przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Ustawa wymaga zatem od wnioskodawcy uprawdopodobnienia a więc  przedstawienia takich środków dowodowych, które pozwolą Sądowi na uznanie za wysoce prawdopodobne iż wnioskodawca nie jest w stanie wskazać aktualnego adresu pozwanego. Utrwalony jest również w orzecznictwie pogląd, że ustanowienie kuratora przy braku uprawdopodobnienia powyższej przesłanki skutkuje nieważnością postępowania.”